ติดต่อลิ้งพันธมิตร

ประกันรถประเภท 5,(2+,3+)

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง...

-------------------2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------2.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

ประกันภัยรถยนต์แบบ 2 พลัส

: ---------------------::ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
: ---------------------: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
: ---------------------ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
: ---------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตัวอย่าง ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ จากบริษัทวิริยะประกันภัย

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
รถเก๋ง
ส่วนบุคคล