ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

 

 

ข้อยกเว้นทั่วไปประกันภัยภาคสมัคร ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อม

 

บริษัทอาจปฎิเศษการจ่ายสินใหมให้กับผู้ประสบภัย

ข้อยกเว้นทั่วไป
1. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจาก
1. สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือ การปฏิบัติการอันเป็นลักษณะของการทำสงคราม ( จะได้ประกาศสงคราม หรือไม่ ก็ตาม ) 
2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองรัฐบาลของทหาร หรือโดย
 ประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3. วัตถุอาวุธปรมณู
4. การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบจากกำมันตภาพรังสี ปรมณู หรือจากกาก ปรมณู หรือ เกิดจากการเผาไหม้ ปรมณูการผานั้น
รวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกตัวปรมณู ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเองมันเอง

 

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จะได้ไม่ได้รับความคุ้มครอง
1ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้ขับขี่เป็นเจ้าของ  หรือ เป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือ ครอบครอง
2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือ 
น้ำหนักรถยนต์ หรือ น้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ 
3. ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือ กำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

 

3. ข้อยกเว้นทั่วไปการประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก
1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
2. การใช้รถยนตฺ์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด
3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
4. การใช้ลากจูง หรือ ผลักดัน เว้นที่รถที่ลากจูงหรือ ผลักดัน ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ เป็นรถที่มี
ระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกัน
5. ความรับผิดที่เกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่ทำสัญญานั้นแล้วความรับผิดจากไม่เกิดขึ้น
6. การขับขี่โดยบุคคล ซึ่งขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 

4. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์
1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอ ของรถยนต์
2. การแตกหัก ของเครื่องจักรกลไกล ของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้
เกิดจากอุบัติเหตุ 
3. ความเสียหายโดยตรงของรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลา
 เดียวกัน 
5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าข้า เกินกว่าที่
ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 

5. การยกเว้นเรื่องรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้

การประกันภัย ( กรณีทำประกันประเภทที่คุ้มครองไฟไหม้ หรือ สุญหาย ) ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือ ไฟไหม้ อันเกิดจาก ความเสียหาย หรือ สูญหายจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือ คอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าว

 

6. การยกเว้นการใช้อื่น ๆ
     การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อนี้จะไม่นำมาบังคับใช้ หากผู้ขับขี่ตามกฏหมาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อไว้แล้วตามกรมธรรม์ประกันภัย และหากเป็นกรมธรรมประเภท 2+ ,3+  หรือประเภท 5  ทีมีคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะทางบกต้อแจ้งคู่กรณีได้จึงจะคุ้มครองรถคันเอาประกันภัย

 

 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

รายระเอียดขั้นตอนการตรวจสภาพและวิธีการตรวจ(วีดิโอ)

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้

หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค ยินดีตรวจรถให้ท่านฟรี ๆ ตลอดทั้งปี ท่านจะตรวจสอบรถเมื่อไร วัน เวลา ไหน ขอเป็นเวลาทำการ

วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

วันทำการ หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค

หจก.ปั๊มอำนวยโชค เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด เปิดเวลา 7.00 น.ถึง 18.00 น.(หากมีธุระด่วนหรือมีงานด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นประกันภัยภาคสมัครใจไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นทั่วไปประกันภัยภาคสมัคร ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อม

การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์

การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์

รู้ก่อนต่อทะเบียนรถ การต่อทะเบียนรถยนต์”หรือ“การต่อภาษีรถยนต์ 4 ขั้นตอนต่อทะเบียนรถยนต์ เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)มี รย.1,รย.2,รย.3,ร12