ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

การยกเลิกและการคืนเบี้ยประกัน

 

การยกเลิกและการคืนเบี้ยประกัน

กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุ แต่อยากเปลี่ยนบริษัททำได้ไหม ได้เงินคืนหรือเปล่า

 • ผู้เอาประกันมีสิทธิที่จะเปลี่ยนบริษัทประกันภัย ได้ตลอดเวลา โดยบอกเลิกกรมธรรม์ที่เดิม ( ตามเกณฑ์การบอกเลิกรมธรรม์ ) แล้วไปทำกับที่ใหม่ โดยบริษัทเดิมจะต้องคืนเงินประกันภัยเฉลี่ยคืนให้เป็นรายวันตามตารางด้านล่างนี้
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1-9
10
120-129
46
240-249
75
10-19
15
130-139
49
250-259
77
20-29
19
140-149
52
260-269
80
30-39
21
150-159
54
270-279
82
40-49
24
160-169
57
280-289
84
50-59
27
170-179
60
290-299
86
60-69
30
180-189
62
300-309
88
70-79
32
190-199
64
310-319
91
80-89
35
200-209
67
320-329
93
90-99
38
210-219
69
330-339
95
100-109
41
220-229
71
340-349
97
110-119
43
230-239
73
350-359
99
 
 
 
 
 
 
 
 
360-366
100
 


 

 

 

  การหยุดใช้รถยนต์

               ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทได้โดยเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
  2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดการใช้รถยนต์ในกรณีดังต่อไปนี้ :-

            (1) ระหว่างทำการซ่อมแซม

  1. หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน

     การเปลี่ยนรถยนต์

              การเอารถยนต์คันอื่นมาเปลี่ยนแทนรถยนต์คันเอาประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องคิดเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยรายวัน

จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1-9
10
120-129
46
240-249
75
10-19
15
130-139
49
250-259
77
20-29
19
140-149
52
260-269
80
30-39
21
150-159
54
270-279
82
40-49
24
160-169
57
280-289
84
50-59
27
170-179
60
290-299
86
60-69
30
180-189
62
300-309
88
70-79
32
190-199
64
310-319
91
80-89
35
200-209
67
320-329
93
90-99
38
210-219
69
330-339
95
100-109
41
220-229
71
340-349
97
110-119
43
230-239
73
350-359
99
 
 
 
 
 
 
 
 
360-366
100
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • การบอกเลิกกรมธรรม์

                ผู้เอาประกันภัยและบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ฯนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า    15 วัน  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ  ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
  2. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้
  3. กรณีที่เป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจำนวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย   รายวัน

                 

จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
จำนวนวัน

ประกันภัย

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1-9
10
120-129
46
240-249
75
10-19
15
130-139
49
250-259
77
20-29
19
140-149
52
260-269
80
30-39
21
150-159
54
270-279
82
40-49
24
160-169
57
280-289
84
50-59
27
170-179
60
290-299
86
60-69
30
180-189
62
300-309
88
70-79
32
190-199
64
310-319
91
80-89
35
200-209
67
320-329
93
90-99
38
210-219
69
330-339
95
100-109
41
220-229
71
340-349
97
110-119
43
230-239
73
350-359
99
 
 
 
 
 
 
 
 
360-366
100

 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท

 "หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839