ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ความคุ้มครองของประกันภัยนรถ

  ความคุ้มครองของประกันภัยแต่ละประเภทของรถ

1 กรมธรรม์ประเภทที่ 1(ประกันภัยรถยนต์ชั้น1) ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ

-คุ้มครองบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินคันเอาประกัน
-------------------1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------1.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 
-------------------1.4 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

-คุ้มครองผู้ขับขี่กรณีซื้อความคุ้มครองเพิ่ม 
-------------------1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
-------------------2. ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
-------------------3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง...

-------------------2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------2.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

-------------------3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

กรมธรรม์รถยนต์ประเภทที่ 5 หรือ ประกันภัยรถยนต์แบบ 2 พลัสหรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น5) แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส หรือ แบบ 2+

: ---------------------::ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
: ---------------------: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
: ---------------------ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
: ---------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัสหรือ แบบ 3+

-------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 

ข้อมูลอื่นๆที่ควรทราบ

1. เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองในการเอาประกันภัย

1.1) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทรับประกันภัยและให้ความคุ้มครองตั้งแต่ เวลา 00.01 น ของวัน ที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย

1.2) กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้ถือว่า เวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครอง คือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัย 

1.3) เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น.ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย

2. ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

2.1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก(Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ทั้งนี้ จํานวนเงินจํากัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ *** บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่รวมถึง 

1. ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

2. คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่นั้น

2.2) ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD)หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพยสินของบุคคลภายนอก *** ความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตรของ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง

2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์

3. สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

4. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์

2.3) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถ ยนต์ ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ 

 

** ทั้งนี้ การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจํานวนเงินจํากัดความรับผิดต่ำกวา 80% ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย **

2.4) ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้ และการสูญหาย รวมถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับ ตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป

3. ความหมาย / รหัสรถยนต์ประเภทต่าง

3.1) รถที่ใช้ระบุในกรมธรรม์จะมี 3 หลัก 
  หลักแรก   หมายถึง   ชนิดรถ 

 หลักสองและสาม   หมายถึง  ลักษณะการใช้รถงานรถยนต์ 

3.2) หลักแรก หมายถึง 
  1  =  รถยนต์นั่ง                       5  =  รถพ่วง 
  2  =  รถยนต์นั่งโดยสาร           6  =  รถจักรยานยนต์ 
  3  =  รถยนต์บรรทุก                 7  =  รถยนต์แท๊กซี่ 
  4  =  รถยนต์ลากจูง                 8  =  รถยนต์อื่นๆ

4. การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1) วันที่ เวลา ที่ระบุไว้ในตาราง
4.2) มีการบอกเลิกกรมธรรม์
4.2.1 บริษัทเป็นผู้บอกเลิก บริษัทประกันภัยบอกเลิกด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย 
4.2.2 ผู้เอาประกันภัยบอกเลิก สามารถมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภยที่ระบุไว้ข้างล่าง


ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท

 "หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839