ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

แนะนำเตียมพร้อมเอกสารเคลมประกันเมือเกิดเหตุ

 

คู่มือกฎหมายประกันภัยรถคปภ.

คู่มือกฎหมายอัคคีภัยฉบับคปภ.

   

 แนะนำเอกสารเรื่องเคลมประกันภัย  

เงื่อนไขความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

.กรณีการบาดเจ็บ
  • ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่     สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก - ผิด)
  • ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัย 
สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม สูงสุดไม่เกิน  35,000 บาท (โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก - ผิด) รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ
และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ
(ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547) 
 เอกสารประกอบการเรียกร้อง
1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)   
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนา)
3.ใบขับขี่      
4.สำเนาทะเบียนรถ
5.หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.    
6.บันทึกประจำวัน
7.ใบมอบอำนาจ (กรณีให้โรงพยาบาลทำเรื่องให้)
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าสินไหม ภายใน 7 วัน หลังจากยื่นเอกสารครบ (จ่ายจริงตามใบเสร็จ)
 

2.กรณีเสียชีวิต
  • ค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ขับขี่ สูงสุดไม่เกิน     35,000 บาท   (พิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด)
  • ค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000-300,000 บาท   (พิสูจน์แล้วว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก)

*ชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน***

หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น) 

 

เอกสารประกอบการเรียกร้อง
1. สำเนาบัตรประชาชน  (เซ็นรับรองสำเนา)  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  (เซ็นรับรองสำเนา)
3. ใบขับขี่      
4. สำเนาทะเบียนรถ
5. หน้าตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
6. บันทึกประจำวัน
7. ใบมรณะบัตร
8. ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบรับรองการตายจากโรงพยาบาล
หมายเหตุ :  บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าสินไหม หลังจากคดีสิ้นสุด

 เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ภาคสมัครใจ(ประเภท1–5)

1.เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  - แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
  - แจ้งข้อมูล เลขกรมธรรม์ ทะเบียน ยี่ห้อ สีรถ ชื่อผู้ขับขี่ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ เบอร์โทรศัพท์ผู้
    ขับขี่
  - ทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อผู้ขับขี่
2.หากมีคนเจ็บให้นำส่งโรงพยาบาลทันที
3.เอกสารที่ใช้ประกอบการซ่อม
  • อู่ในโครงการ
    3.1 ใบเคลม      
    3.2 สำเนาทะเบียนรถ
    3.3 หน้าตารางกรมธรรม์
    3.4 ใบขับขี่
  • อู่นอกโครงการ (ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้)
    3.5 หน้าตารางกรมธรรม์
    3.6 รูปถ่ายขณะทำการซ่อม    
    3.7 ใบเสนอราคา
    3.8 ใบเสร็จค่าซ่อม
    3.9 บริษัทต้องเข้าไปคุมราคาก่อนทำการซ่อม
    3.10นำรถไปตรวจสภาพหลังจากซ่อมเสร็จ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ

1.กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาพยาบาล
  • กรอกรายละเอียดในใบแจ้งอุบัติเหตุ (Clam Form)
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (ถ้ามีการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับทุกครั้ง) 
    หรือใบแจ้งหนี้ พร้อมรายละเอียดแจงค่ารักษา (กรณีโรงพยาบาลวางบิล)
  • ในกรณีที่นำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปเบิกส่วนราชการ หรือบริษัทประกันอื่น โปรดให้ส่วนราชการหรือบริษัทประกัน
    นั้นๆ รับรองสำเนาใบเสร็จรับเงินและแนบรายละเอียดการจ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
  • กรณีที่เป็นใบสลิปค่ารักษาพยาบาลที่ออกจากเครื่องให้ขอใบหน้างบสรุปรายการค่ารักษา แนบมาด้วย
  • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ฯลฯ)
  • แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
2.กรณีประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
  2.1 เอกสารผู้เสียชีวิต
      • กรอกรายละเอียดในใบแจ้งอุบัติเหตุ (Clam Form)
      • สำเนาทะเบียนบ้าน (แจ้งการตายแล้ว),สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี)
      • ใบมรณะบัตร
      • ใบชันสูตรพลิกศพ
  2.2 เอกสารผู้รับประโยชน์
      • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน หรือใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องแนบ
        บัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อรับทราบในการรับค่าสินไหมของเด็กด้วย)
      • ทะเบียนสมรส (สามี, ภรรยา)
      • ใบสมัครงานของลูกจ้าง และใบตอบรับเข้าทำงานของนายจ้าง (กรณียกผลประโยชน์ให้นายจ้าง)
      • แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย

1.กรอกรายละเอียดในใบแจ้งเรียกร้องค่าเสียหาย (Clam Form)

2.สำเนาบันทึกการแจ้งความ
3.ใบประเมินสินค้า หรือเสนอราคาค่าเสียหาย
4.สำเนาทะเบียน และ สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ ข้อมูลเอกสารดังกล่าวเป็นแค่ ส่วนหนึ่งของเอกสารที่ต้องใช้เรียกร้องสินไหม ที่บริษัทฯ ต้องการ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านนอกเหนือจากเอกสารข้างต้นได้

หัวใจของการทำประกันภัยคือการเคลมประกันภัย 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท

 "หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน