ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

จรรยาบรรณศีลธรรมนายหน้าตัวแทน

        

 

จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้า
 

จรรยาบรรณและศีลธรรมในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย


ความสำคัญของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติอันเหมาะสมที่แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมวิชาชีพ เกียรติคุณ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น


ประโยชน์ของจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ใช้บริการวิชาชีพ

1. เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจประกันภัยและสังคม

2. สร้างความเชื่อถือด้วยบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

3. เสริมสร้างความภูมิใจในวิชาชีพ


คุณลักษณะของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดี

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. เคารพสิทธิประโยชน์ของผู้อื่น

3. มีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

5. รักษาคำมั่นสัญญา

6. มีศีลธรรมและคุณธรรมประจำใจ

7. ไม่โอ้อวดหรือโฆษณาเกินความจริง

8. ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งขัน


หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. สมาคมประกันวินาศภัย

3. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

4. สถาบันประกันภัยไทย

5. บริษัทประกันวินาศภัย


ผลกระทบของจรรยาบรรณต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

 1.เสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทและทำลายภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย

2.ลูกค้าขาดความเชื่อถือศรัทธาในตัวนายหน้าประกันวินาศภัย

3.ธุรกิจขาดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.สังคม ชุมชน ประเทศชาติได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น


จรรยาบรรณในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย

 
1.ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดจรรยาบรรณใด ๆ

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ต้องชี้แจงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยทรายโดยไม่ปกปิด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันวินาศภัยอย่างตรงตามความต้องการ อันจะนำมาซึ่งภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ

2.ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดการดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรวมทั้งการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัย เช่น ต้องแนะนำชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องกระทำ หรือผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่ประกันวินาศภัยไว้อย่างปกติ ตามวิสัยของวิญญูชนจะพึงปฏิบัติ เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด

นายหน้าที่ดีควรปฏิบัติงานตามมาตรฐานของอาชีพ อาทิเช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กำกับ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยได้พัฒนา และเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยบางประเภทมีความสลับซับซ้อน บางประเภทได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมะสมกับภัยต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการที่นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ที่ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จ เนื่องจากการนั้น ดังนั้น นายหน้าฯ จึงต้องเป็นบุคคลที่ต้องพัฒนาให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลาย สามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ได้เห็นความแตกต่างของสินค้า (ผลิตภัณฑ์) ทั้งในด้านความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เสนอแนะว่ากรมธรรม์ประเภทไหนเหมาะสมกับลูกค้าทั้งด้านราคา (เบี้ยประกันภัย) และความคุ้มครอง การพัฒนาความรู้ ความสามารถของนายหน้าฯ เพื่อที่จะรอรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลให้นายหน้าฯ มีรายได้จากการประกอบอาชีพดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ นายหน้าฯ ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ โดยไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การนำเสนอ หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เป็นต้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถจะทำให้นายหน้าประกันวินาศภัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากในยุคปัจจุบัน

4.รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดาเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย

นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีต้องรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เช่น การที่นายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่าผู้เอาประกันภัยประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ตรงตามกำหนดที่นัดหมาย จึงเปิดเผยเรื่องนี้ให้บุคคลอื่นฟัง อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า บริษัทประกันวินาศภัยที่ส่งงานอยู่ มีฐานะทางการเงินไม่ค่อยจะมั่นคง จึงนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งเพื่อนซึ่งกำลังจะตัดสินใจทำประกันวินาศภัยกับบริษัทนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทประกันภัย

5.ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

โดยที่นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่านายหน้าฯ เป็นผู้ที่ต้องจัดให้บุคคลสามารถทำประกันภัยเหมาะสมทั้งในด้านความคุ้มครอง และราคา (เบี้ยประกันภัย) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี ให้เป็นไปตามกรอบกติกา กฎหมายที่กำกับอยู่ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

6.ไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีความรู้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของแต่ละบริษัทที่ตนต้องการส่งงานอย่างถ่องแท้ โดยศึกษาจากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต่าง ๆ ทั้งในแง่เงื่อนไขความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อที่จะสามารถแนะนำผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และไม่ใช้ถ้อยคำที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอขายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนทั่วไปที่เป็นการสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อภาพพจน์ของธุรกิจ

 

วิชาชีพกับจรรยาบรรณ


1. จรรยาบรรณต่อลูกค้า

- ควรมีความใส่ใจให้บริการ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรมถูกต้อง

2. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน

- ควรประกอบธุรกิจโดยมีการแข่งขันที่ถูกต้อง ไม่มีการให้ร้าย โจมตีคู่แข่งขัน หรือใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อแย่งงาน ควรแข่งขันกันโดยวิธีการที่ดีเป็นสำคัญ

3. จรรยาบรรณต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

- ควรตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการประกันภัย โดยพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือศรัทธา ให้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทันที รวมทั้งช่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

จรรยาบรรณตัวแทน

มาดูกันสิว่าการจะเป็นตัวแทนที่ดีควรปฏิบัติและมีจรรยาบรรณอย่างไรบ้าง

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประพฤติและกระทำการใดๆให้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน หรือผิดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้เท่าทันต่อทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

3 หลีกเลี่ยง และป้องกัน และไม่กระทำการใดๆที่ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรง และส่งผงกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทประกันภัยตัวแทน

4 ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ขอบเขต ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเคร่งครัด

5 มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด รวมถึงมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย

6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7 เต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ และช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ โดยไม่คำนึงถึงสินจ้าง

8 ส่งเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อสร้างความยอมรับและเชื่อถือในธุรกิจประกันภัย

9 ทำตนให้เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรที่ร่วมวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อส่งเสริมวิชาชีพประกันภัย 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท

 "หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839