fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

      

          

 ลิ้งติดต่อพันธมิตร ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพ ประมูลป้ายทะเบียนรถ

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

 

 

   รถเรา รักษา  ดูแล ใสใจ   

 ตรวจรถ ก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน

 
สถานตรวจสภาพรถ อำนวยโชค

 อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

 

ประเภท
รถจักรยานยนต์
รถเก๋ง
รถกระบะ
 รถตู้  
รถตรวจสภาพ
 
 
   
ราคา
60 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท


1.  การตรวจสภาพรถครั้งแรก

(1)   รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน    2,000    กิโลกรัม          คันละ 200 บาท 
(2)   รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน        2,000    กิโลกรัม         คันละ 300 บาท 
(3)   รถจักรยานยนต์                                                                 คันละ 60 บาท

2. การตรวจสภาพรถครั้งต่อ ๆไป (ตรวจสภาพรถครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ เมื่อเจ้าของรถได้น้ารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน้ารถรับการตรวจใหม่) ค่าบริการตรวจสภาพรถเป็น ดังนี้

(1) กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ

(2) กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับอัตรา ปกติ

3. สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 

 
 ................................................................................................................................................................................................................................................

" หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

 ติดต่อ ไอดีไลย์,โทรศัพย์  084-9909296, 082-8867839, โทร 056-900487

ยินดีรับเงินโอนผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ท่านสามารถ ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตท่านได้ตลอดเวลา

 ............................................................................................................................................................................................